Franklin-McKinley School District

Skip to main content
Mobile Menu
Welcome to Franklin-McKinley School District's Website!
Español Việt Nam
COVID-19 Services, Programs & Resources » 2021-2022 Academic Year Independent Study

2021-2022 Academic Year Independent Study

Key New Requirements for Independent Study Program 

JULY 2021

Background:


The SB 130 bill creates new provisions for independent study.  While we know that the best place for students is in the classroom, the Franklin-McKinley School District will provide a virtual independent study learning opportunity for those students with an identified need to continue with virtual learning in the 2021-22 school year.  


Overall Key Requirements:


 1. Curriculum, instructional minutes, and student-to-teacher ratios must be equivalent to what is offered in-person.
 2. Access to technology and Wi-Fi must be made available for all students.
 3. Plans to monitor and keep a record of daily participation, which could include online activities, live instruction or completing assignments without teacher supervision.
 4. Plans to support English learners, students in foster care or other high-needs groups.
 5. Meals must be available for students in distance learning if they qualify for free or reduced-price lunches.
 6. Plans to transition students who wish to return to in-person instruction in no less than five instructional days.
 7. Strategies to re-engage students who are absent for several days.
 8. Regular communication between caregivers, teachers and students regarding a student’s academic progress.
 9. For high schools, access to all courses offered for graduation and approved by the University of California or the California State University.
 10. Parents with a child with an individualized educational program (IEP) will need to request a time to meet with the IEP team to discuss if the Independent Study option is an appropriate placement.

FMSD ISP Program Overview:


 1. SB130 requires some live instruction time for remote students.
 2. Exact number of live minutes was not specified
 3. TK-3rd: Requires
 • Daily live instruction.
 1. 4th-8th: Requires
 • Opportunities for daily live interaction; and
 • At least weekly live instruction.

(for FMSD parents who have students attending high schools)

 1. 9th-12th:  Requires weekly synchronous instruction.

If you are interested in enrolling your child in the district’s Independent Study Program please complete this form.  


Reference:

https://www.cde.ca.gov/sp/eo/is/changesisab130.asp

 

Board Policy

Policy 6158: Independent Study

 

Regulation 6158: Independent Study

 

 

****************************************************************************************************************************

Nuevos requisitos principales del Programa de Estudios Independientes

JULIO 2021

Antecedentes:


La ley SB 130 agrega nuevas provisiones para estudios independientes. Aunque sabemos que el mejor lugar para los estudiantes es en el salón de clases, el distrito escolar Franklin-McKinley ofrecerá oportunidades virtuales de estudios independientes para los estudiantes que presenten la necesidad de continuar con clases a distancia en el año escolar 2021-22. 


Resumen de los requisitos principales:


 1. El currículo, minutos de clase y número de alumnos por maestro deberán de ser equivalentes a lo que se ofrece en persona.
 2. Se deberá proporcionar acceso a tecnología y Wi-Fi para todos los estudiantes.
 3. Planes para monitorear y mantener un registro de la participación diaria, lo cual incluye las actividades en línea, clases en vivo o trabajos hechos sin supervisión del maestro.
 4. Planes para apoyar a los estudiantes aprendices del inglés, en cuidado del estado o de otros grupos de alta necesidad.
 5. Debe de haber almuerzos disponibles para los estudiantes en educación a distancia que sean elegibles para recibir almuerzo gratis o a precio reducido.
 6. Planes de transición para los estudiantes que deseen regresar a las clases presenciales que no tarden más de cinco días de clase.
 7. Estrategias de reintegración para los estudiantes que falten durante varios días.
 8. Comunicación regular entre los cuidadores, maestros y estudiantes sobre el progreso académico del estudiante.
 9. En preparatoria, debe de haber acceso a todos los cursos que se ofrezcan para graduarse y que estén aprobados por University of California o California State University.
 10. Los padres con un niño con un programa educativo individualizado (IEP) deberán solicitar una hora para reunirse con el equipo del IEP para discutir si la opción de Estudio Independiente es apropiada.

Resumen del programa de estudios independientes de FMSD:


 1. SB130 requiere que se ofrezca una cantidad de clases en vivo para los estudiantes a distancia.
 2. No especifica el número exacto de minutos de clases en vivo.
 3. TK-3ero: Requisitos
 • Clases en vivo a diario.
 1. 4to-8vo: Requisitos
 • Oportunidades diarias de interacción en vivo y
 • clases en vivo mínimo una vez por semana.

(Para los padres de familia de FMSD con hijos en la escuela preparatoria)

 1. 9no-12vo: Requiere clases en vivo semanalmente.

Si está interesado en inscribir a su hijo en el Programa de estudios independientes del distrito, complete este formulario.

 

Referencia:

https://www.cde.ca.gov/sp/eo/is/changesisab130.asp

 

Política de la Mesa Directiva

Política 6158: Estudio de forma independiente

 

Reglamento 6158: Estudio de forma independiente

****************************************************************************************************************************

Những Yêu cầu Mới Chính yếu cho Chương trình Tự học

THÁNG 7, 2021

Thông tin cơ sở:


Dự luật SB 130 quy định những điều kiện mới cho việc tự học. Mặc dù chúng tôi biết rằng địa điểm tốt nhất cho học sinh là trong lớp học, Học khu Franklin-McKinley sẽ cung cấp cơ hội tự học trên mạng cho những học sinh với nhu cầu được xác nhận để tiếp tục việc học trên mạng trong năm học 2021-22.  


Tổng quát về các Yêu cầu Chính yếu:


 1. Giáo trình, số phút giảng dạy, và tỷ số học sinh và giáo viên phải tương đương như những gì được cung cấp khi học trực tiếp. 
 2. Có kết nối công nghệ và Wi-Fi phải sẵn sàng cho tất cả học sinh. 
 3. Có kế hoạch theo dõi và lưu trữ số liệu tham dự hàng ngày, có thể bao gồm các hoạt động trực tuyến, giảng dạy trực tiếp hoặc hoàn thành bài làm mà không có sự giám sát của giáo viên. 
 4. Có kế hoạch để hỗ trợ những học sinh còn học Anh ngữ, các học sinh nuôi ngoài gia đình hoặc những nhóm học sinh có những nhu cầu cao khác. 
 5. Các bữa ăn phải có sẵn cho các học sinh khi học từ xa nếu các em đủ điều kiện nhận các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá. 
 6. Có kế hoạch chuyển tiếp các học sinh có mong muốn quay trở lại học trực tiếp không nhiều hơn năm ngày học.
 7. Có các phương pháp để tái-kết nối các học sinh nghỉ học vài ngày. 
 8. Thường xuyên giao tiếp giữa người chăm sóc học sinh, giáo viên và học sinh liên quan đến tiến bộ trong học tập của học sinh. 
 9. Đối với các trường trung học, tiếp cận với tất cả các lớp học được dạy để tốt nghiệp và được chấp thuận bởi University of California hoặc California State University. 
 10. Phụ huynh có trẻ với chương trình giáo dục cá nhân (IEP) sẽ cần yêu cầu một thời gian để họp với nhóm IEP để thảo luận liệu sự chọn lựa Chương trình Tự học là một chọn lựa thích hợp.

Tổng quát về Chương trình ISP của FMSD


 1. SB130 yêu cầu một số giờ giảng dạy trực tuyến cho những học sinh học từ xa. 
 2. Số phút giảng dạy trực tuyến chưa được quyết định cụ thể.  
 3. TK-lớp 3: Yêu cầu
 • Giảng dạy trực tuyến hàng ngày.
 1. Lớp 4-8: Yêu cầu
 • Các cơ hội hàng ngày cho việc tương tác trực tuyến; và 
 • Ít nhất là giảng dạy trực tuyến mỗi tuần. 

(cho những phụ huynh FMSD có con đang học trung học) 

 1. Lớp 9-12:  Yêu cầu giảng dạy đồng thời hàng tuần. 

Nếu quý vị muốn ghi danh cho con mình vào chương trình Tự học của Học khu, vui lòng hoàn tất mẫu này form.


Tham khảo:

https://www.cde.ca.gov/sp/eo/is/changesisab130.asp

 

Chính sách của Hội đồng

Chính sách 6158: Chương trình Tự học

 

Quy định 6158: Chương trình Tự học